Loading…

Our way of working

** English translation will follow **

 

Onze industrie kenmerkt zich door continue productieprocessen waarin vele technologieën gekoppeld zijn. Investeringen in technologie worden veelal besloten op basis van een ROI van enkele jaren. Vervolgens blijft die technologie vaak 15 tot 30 jaar in gebruik. Vanwege de lange gebruiksfase van de technologie is het belangrijk om zowel het commerciële aanbod in beeld te hebben als ook wat er voor onze sector in de pijplijn zit en binnen 5 tot 10 jaar commercieel beschikbaar komt voor implementatie. Veel technologieën worden ook in andere procesindustrieën toegepast en dat biedt kansen op kruisbestuiving. Voor doorbraaktechnologieën wordt de basis vaak gelegd bij de universiteiten en instituten. Gezien de lange tijd tot aan commercialisatie is het goed voor de aangesloten bedrijven om te weten dat ontwikkelingen gaande zijn zonder daar veel tijd en geld aan te hoeven besteden. Op basis van deze benadering zijn de activiteiten van KCPK als volgt te classificeren:

SCANNEN
Ontsluiten van ontwikkelingen in fundamenteel onderzoek bij universiteiten en instituten in Nederland en bij pulp en papier onderzoeksgroepen in Europa.

KCPK onderhoudt een breed netwerk onder wetenschappelijke instellingen in Nederland via zowel de topsectoren als rechtstreeks. In Europa verlopen de contacten via COST (= European Cooperation in  Science and Technology) en EFPRO (Association of European Fibre and Paper Research Organisations) en scant via deze netwerken de langetermijnontwikkelingen. De gescande ontwikkelingen kennen een eigen doelgroep binnen de Nederlandse aangesloten bedrijven en KCPK zorgt voor specifieke kennisoverdracht naar deze groep. Op dit gebied is KCPK vooral volgend.

SCOUTEN
Ontsluiten van nieuwe productietechnologieën en nieuwe toepassingen van papier en karton via netwerkactiviteiten bij andere maakindustrieën, de topsectoren en ketenpartijen.

Aanvullende kennis wordt bereikt door het onderhouden van een breder netwerk dan de bedrijven die zich veelal richten op een specifieke P&K keten. KCPK scout externe ontwikkelingen en ontsluit degene die relevant zijn voor de aangesloten bedrijven op de volgende gebieden:

  • Voor technologische procesontwikkelingen wordt samengewerkt met Nederlandse MKB bedrijven die voor de daadwerkelijke implementaties van de nieuwe technologieën kunnen zorgen. KCPK scout die bedrijven die qua technologie en attitude potentieel succesvol zijn in gezamenlijke ontwikkeling met de Nederlandse papier- en kartonfabrieken.
  • KCPK werkt met bedrijven uit de topsectoren agro / tuinbouw / chemie en overige biobased industrieën om zo toekomstige alternatieve vezelgrond- en hulpstoffen te scouten alsmede benuttingsroutes voor onze reststromen te identificeren.
  • Mede via de samenwerking met o.a. Wereld van Papier worden trends en kansen gescout in het gebruik van papier en karton en dit wordt ontsloten voor de aangesloten bedrijven.

Jaarlijks (medio februari) organiseert KCPK een technologie- en netwerkevenement waar niet alleen trends en technologische kansen worden gepresenteerd maar ook de aangesloten bedrijven en toeleveranciers / afnemers aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

STUDIE
Via desktopstudies worden de potenties van nieuwe ontwikkelingen die zijn gesignaleerd bij scannen en scouten voor onze industrie uitgewerkt en onderling vergeleken.

De uitkomsten worden via innovatieboekjes en masterclasses gedeeld met alle aangesloten bedrijven. KCPK zal in toenemende mate niet alleen de technologische kansen moeten signaleren maar dit ook combineren met de economische onderbouwing hiervan voor de verschillende type bedrijven in Nederland. KCPK zal in aanvulling op het business model canvas dat voor onze bedrijven uitgewerkt wordt ook moeten kunnen aangeven welke concurrerende ontwikkelingen in de komende 2 tot 3 jaar van invloed kunnen worden op de economische haalbaarheid.

SAMENWERKEN
Uitvoering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten waarin steeds minimaal 1 van de aangesloten bedrijven partner is, naast toeleveranciers, afnemers en of kennisinstellingen.

Uiteindelijk wordt via Scannen, Scouten en Studies vooral de theoretische kennisbasis opgebouwd die mede bepalend zijn voor de door KCPK, samen met de aangesloten bedrijven, te ontwikkelen praktische projecten. Via vijf platforms wordt de opgedane kennis overgedragen naar alle aangesloten bedrijven:

  1. Platform Vezelgrondstoffen
  2. Platform Technologie en Procesvoering
  3. Platform Eindproducten
  4. Platform Technische Dienst
  5. Platform Water

In de praktijk blijken de 5 platforms een cruciale rol te spelen in de samenwerking met de bedrijven maar ook als ondersteuning voor de samenwerking tussen de bedrijven. Projecten worden veelal in kleinere consortia uitgevoerd. De voortgang op hoofdlijnen wordt altijd met alle aangesloten bedrijven gedeeld met een gezonde balans tussen intussen bewezen technologieën en komende ontwikkelingen.

De activiteiten vormen samen de middelen voor het KCPK bij het realiseren van haar doelstelling:
KCPK versterkt de technologische kennis van de aangesloten papier- en kartonfabrieken en levert zo een bijdrage aan hun toekomstige concurrentie positie.